Những doanh nhân công nghệ cao giúp tăng trưởng kinh tế nhiên liệu. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Indonesia has one of the worlds...

Nội dung video

Indonesia has one of the world's fastest growing economies, expanding at a rate of six percent this year.

Indonesia là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, phát triển với tốc độ sáu phần trăm trong năm nay.

 

Technology is helping fuel that growth, and producing a new generation of young entrepreneurs.

Công nghệ giúp cho sự phát triển nhiên liệu đó, và sinh ra thế hệ các doanh nhân trẻ mới.

 

One of these "technopreneurs" is Nadiem Makarim.

Một trong những "doanh nhân công nghệ cao" là Nadiem Makarim.

 

He graduated from the Harvard Business School in Boston, Massachusetts.

Ông tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard ở Boston, Massachusetts.

 

He returned home and launched Go-Jek.

Ông trở về nhà và ra mắt Go-Jek.

 

This service connects motorcycle taxis, called ojeks, with people who need a ride or a delivery.

Dịch vụ này liên kết xe taxi gắn máy, gọi là ojeks, với những người cần đi lại hoặc giao hàng.

 

Go-Jek uses online maps, mobile phones and a call center.

Go-Jek dùng bản đồ trực tuyến, điện thoại di động và tổng đài điện thoại.

 

The aim is to improve Jakarta's disorganized motorcycle taxi system.

Mục đích là để cải tiến hệ thống xe taxi gắn máy thiếu tổ chức của Jakarta.

 

Nadiem Makarim says everything depends on a business plan.

Nadiem Makarim nói tất cả mọi thứ phụ thuộc vào phương án kinh doanh.

 

I firmly believe that business and just straight up rational business growth, profitable business growth and social impact are not mutually exclusive.

Tôi tin chắc rằng kinh doanh và phát triển kinh doanh chỉ thực sự trực tiếp hợp lý, phát triển kinh doanh có lợi nhuận và tác động xã hội không loại trừ lẫn nhau.

 

Go-Jek recently won ten thousand dollars in a competition through the American State Department's Global Entrepreneurship Program.

Go-Jek gần đây đã giành được 10.000 USD trong một cuộc thi thông qua Chương trình Doanh nhân toàn cầu Cục tiểu bang Mỹ.

 

Indonesia is one of five countries in this program which links startup businesses with investors.

Indonesia là một trong năm quốc gia trong chương trình này liên kết các doanh nghiệp mới với các nhà đầu tư.

 

Many startups are Internet-based services.

Nhiều doanh nghiệp mới là các dịch vụ dựa vào Internet.

 

Indonesia already has more than seven hundred startups online, and new ones are launched every week.

Indonesia đã có hơn 700 doanh nghiệp mới trực tuyến, và những doanh nghiệp mới được tung ra mỗi tuần.

 

Half of Indonesians still live on less than two dollars a day.

Một nửa người dân Indonesia vẫn sống dưới hai đô-la một ngày.

 

But Indonesia has a young population interested in trying new technology.

Tuy nhiên, Indonesia có dân số trẻ quan tâm đến thử công nghệ mới.

 

Right now, about forty-five million Indonesians, or only about one in five, use the Internet.

Hiện tại, khoảng 45 triệu người dân Indonesia, hoặc chỉ có khoảng một phần năm, sử dụng Internet.

 

But about half of those people use mobile devices to go online, and those numbers are only growing.

Nhưng khoảng một nửa số người đó sử dụng thiết bị di động trực tuyến, và con số đó ngày càng tăng.

 

Some experts say the conditions for local entrepreneurs are the best in the world.

Một số chuyên gia cho rằng những điều kiện dành cho doanh nhân địa phương là thành công nhất trên thế giới.

 

Still, the World Bank currently ranks Indonesia one hundred twenty-first out of one hundred eighty-three economies in ease of doing business.

Tuy nhiên, Ngân hàng thế giới hiện xếp Indonesia vào hạng 121 trong 183 nền kinh tế kinh doanh rất dễ dàng.

 

The biggest barrier to entrepreneurs is a lack of financing.

Rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp là thiếu tài chính.

 

Also, economists say Indonesia needs more entrepreneurs.

Ngoài ra, các nhà kinh tế nói Indonesia cần nhiều doanh nhân hơn.

 

They now make up less than one percent of the workforce.

Bây giờ họ tạo nên ít hơn một phần trăm lực lượng lao động.

 

The rate is over seven percent in nearby Singapore, and almost twelve percent in the United States.

Tỷ lệ là trên bảy phần trăm ở Singapore, và gần mười hai phần trăm ở Hoa Kỳ.

 

Indonesia's biggest bank, Bank Mandiri, expects to increase loans by as much as twenty-five percent this year.

Ngân hàng lớn nhất của Indonesia, Ngân hàng Mandiri, hy vọng sẽ tăng khoản vay nhiều cỡ 25% năm nay.

 

Demand is growing for credit for small businesses and for consumers.

Nhu cầu đang gia tăng tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và cho người tiêu dùng.

 

Leonard Theosabrata helped start Whiteboard Journal.

Leonard Theosabrata giúp khởi sáng Tạp chí Whiteboard.

 

This online publication offers a place for young designers to show their products.

Ấn phẩm trực tuyến này cung cấp nơi cho các nhà thiết kế trẻ thể hiện các sản phẩm của mình.

 

He says Indonesia has a lot of opportunity for entrepreneurs willing to take a risk.

Ông nói Indonesia có rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp sẵn lòng chấp nhận rủi ro.

 

 

For VOA Special English, I'm Carolyn Presutti.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.