Hy lạp cắt giảm chi tiêu cách thức rõ ràng cho các khoản vay. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Greece has approved a plan to cu...

Nội dung video

Greece has approved a plan to cut spending, raise taxes and sell government-owned assets.

Hy Lạp vừa phê duyệt kế hoạch cắt giảm chi tiêu, tăng thuế và cho bán các tài sản thuộc sở hữu chính phủ.

 

The approval cleared the way for seventeen billion dollars in loans from the International Monetary Fund and the European Union.

Việc phê chuẩn này cho phép cho 17 tỉ đô-la tiền vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU).

 

The loans are a share of the one-hundred-fifty-six-billion-dollar rescue deal that Greece secured last year.

Các khoản vay này là một phần của 156 tỷ đô-la giải cứu giải quyết rằng bảo đảm Hy Lạp bảo vệ năm ngoái.

 

The money will help the government to operate and pay its debts until the middle of September.

Số tiền này sẽ giúp chính phủ điều hành và thanh toán các khoản nợ của mình cho đến giữa tháng Chín.

 

But the austerity plan led to a two-day general strike in Greece and violent demonstrations in Athens.

Tuy nhiên, kế hoạch thắt chặt dẫn đến một cuộc tổng đình công kéo dài hai ngày ở Hy Lạp và các cuộc biểu tình bạo lực ở Athens.

 

Several hundred protesters and police were injured.

Hàng trăm người biểu tình và cảnh sát bị thương.

 

Parliament approved the plan on June twenty-ninth, and agreed to the details the next day.

Quốc hội thông qua kế hoạch ngày 29 tháng Sáu, và đồng ý đối với các chi tiết vào ngày hôm sau.

 

Prime Minister George Papandreou won more support than expected for his proposals.

Thủ tướng George Papandreou đã giành được nhiều ủng hộ hơn các dự kiến ​​đề xuất của ông.

 

He appealed to parliament to do everything possible to avoid defaulting on the debts of the birthplace of democracy.

Ông kêu gọi quốc hội phải làm tất cả mọi thứ có thể để tránh vỡ của nơi sản sinh ra nền dân chủ.

 

"There is a choice," he said. "We can remain a Greece which has a huge public sector, or change to a Greece which has an effective democratic and productive public sector".

Ông nói "Có một sự lựa chọn, chúng tôi có thể duy trì Hy Lạp có lĩnh vực chung rất to lớn, hoặc thay đổi thành Hy Lạp có lĩnh vực công khai nền dân chủ hiệu quả và hữu ích".

 

Greece is expected to seek more international help, even though years of government borrowing led to the crisis.

Hy Lạp dự kiến ​​sẽ nhờ giúp đỡ quốc tế nhiều hơn, mặc dù nhiều năm việc vay mượn của chính phủ dẫn đến cuộc khủng hoảng này.

 

Many protesters said their government is making decisions that only serve the interests of wealthy nations.

Nhiều người biểu tình nói chính phủ của họ đưa ra quyết định chỉ phục vụ lợi ích của các quốc gia giàu có.

 

But other Greeks see the need for austerity.

Tuy nhiên, những người Hy Lạp khác thấy cần phải thắt lưng buộc bụng.

 

One man said: "I think the policies are a good step towards finding common ground with the European Union ... I don't think any country can operate in isolation these days, especially a country the size of Greece".

Một người nói: "Tôi nghĩ những chính sách này là một bước thuận lợi tiến tới tìm kiếm nền tảng chung với Liên minh châu Âu ... Tôi không nghĩ bất kỳ nước nào cũng có thể hành động trong những ngày cô lập này, đặc biệt là một nước có quy mô của Hy Lạp".

 

On June twenty-eighth, the International Monetary Fund chose French Finance Minister Christine Lagarde as its managing director.

Vào ngày 28 tháng Sáu, Quỹ Tiền Tệ Quốc tế chọn Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde làm giám đốc điều hành của mình.

 

Ms. Lagarde received support from the United States and European nations as well as Russia, Brazil and China.

Bà Lagarde nhận được hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các nước châu Âu cũng như Nga, Brazil và Trung Quốc.

 

The international lender has always been led by a European, but Ms. Lagarde is the first woman.

Công ty cho vay quốc tế luôn được lãnh đạo bởi một người châu Âu, nhưng bà Lagarde là phụ nữ đầu tiên.

 

She has promised to be a strong voice for developing countries, especially in Asia and Africa.

Bà đã hứa sẽ là tiếng nói mạnh mẽ cho các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi.

 

But international monetary expert Domenico Lombardi says being a European "from a key euro area country" will also help.

Tuy nhiên chuyên gia tiền tệ quốc tế Domenico Lombardi nói là một người Châu Âu "từ một quốc gia lĩnh vực đồng Euro then chốt" cũng sẽ giúp ích được.

 

He says she can pressure other European finance ministers to take "a more aggressive stance on the European crisis".

Ông nói bà ấy có thể gây sức ép lên những Bộ trưởng tài chính Châu Âu khác nhằm thực hiện "quan điểm tích cực hơn về cuộc khủng hoảng châu Âu".

 

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal. For more programs on different subjects, go to voaspecialenglish.com, where you can learn English and stay informed every day.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.