Chương trình đàm thoại về giới hạn nợ tranh luận sâu sắc hơn trong nhiệm vụ của chính phủ. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Anyone who has ever borrowed mon...

Nội dung video

Anyone who has ever borrowed money can relate to the debate over raising America's borrowing limit.

Bất cứ ai từng vay tiền đều có thể liên quan đến cuộc tranh cãi huy động cao giới hạn vay vốn của Mỹ.

 

People who have reached their limit can try to ask their bank to increase it, and go deeper into debt.

Những người đã đạt đến giới hạn của mình có thể cố gắng yêu cầu ngân hàng của họ gia tăng nó, và lâm sâu vào nợ nần.

 

Or they can cut their spending and try to get their finances under control.

Hoặc họ có thể cắt giảm chi tiêu của mình và cố gắng đưa tài chính của mình vào tầm kiểm soát.

 

Or they can do both.

Hoặc họ có thể làm cả hai.

 

Either way, they have to keep paying their bills.

Dù bằng cách nào, họ phải tiếp tục thanh toán các hóa đơn của mình.

 

If they default on their debt, that only makes it harder and costlier to borrow in the future.

Nếu họ bị vỡ nợ thí chỉ làm cho trở nên khó khăn hơn và tốn kém hơn nếu có vay mượn trong tương lai.

 

In July, President Obama and congressional leaders held hours of sometimes tense meetings at the White House.

Vào tháng Bảy, Tổng thống Obama và các lãnh đạo Quốc hội đã đôi lúc tổ chức những cuộc họp căng thẳng hàng giờ tại Nhà Trắng.

 

Opposition Republican leaders agreed on the need to raise the borrowing limit by August second or risk the nation's first default.

Các lãnh đạo đối lập của đảng Cộng hòa thống nhất việc cần phải nâng cao hạn mức cho vay vào ngày hai tháng Tám hoặc có nguy cơ vỡ nợ đầu tiên của nước này.

 

The argument was over how to cut deficits.

Lập luận về cách thức là nhằm cắt giảm thâm hụt.

 

Most Republicans oppose any kind of tax increase.

Hầu hết các đảng viên Cộng hòa phản đối tăng bất kỳ loại thuế nào.

 

Most Democrats in Congress oppose big cuts in government spending, especially social programs for retirees and the poor.

Hầu hết các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội phản đối những cắt giảm lớn trong chi tiêu chính phủ, đặc biệt là các chương trình xã hội cho người về hưu và người nghèo.

 

Jerry Webman is chief economist for OppenheimerFunds, an investment company.

Jerry Webman là nhà kinh tế chủ chốt đối với OppenheimerFunds, một công ty đầu tư.

 

He says, "The central issue is how the US is going to bring its federal budget back down to a sustainable deficit level".

Ông nói, "Vấn đề trọng tâm là Mỹ sẽ mang ngân sách liên bang rút xuống đến một mức thâm hụt ngân sách ổn định".

 

He says the debate has deep roots in the Constitution.

Ông cho biết cuộc tranh cãi có nguồn gốc sâu xa định trong hiến pháp.

 

The Constitution was written by people who were very, very suspicious of executive authority and built into the Constitution lots of ways in which the three branches of government could check and balance each other.

Hiến pháp được viết bởi những người rất, rất đáng ngờ của cơ quan điều hành và được lập thành Hiến pháp nhiều cách mà trong đó ba nhánh của chính phủ có thể kiểm tra và cân bằng lẫn nhau.

 

Those three branches represent the president, Congress and the courts.

Ba nhánh đó đại diện cho Tổng thống, Đại hội và Tòa án.

 

Congress passed the first debt-limit law in nineteen seventeen.

Quốc hội đã thông qua luật giới hạn nợ đầu tiên vào năm 1917.

 

That was to control the costs of America's entry into World War One.

Đó là nhằm kiểm soát chi phí gia nhập của Mỹ vào chiến tranh thế giới thứ Nhất.

 

Today, Jerry Webman says the United States is going through an important debate on what services Americans can expect from their government.

Hiện nay, Jerry Webman nói Mỹ sẽ thông qua một cuộc tranh cãi quan trọng về những dịch vụ mà người Mỹ có thể trông đợi từ chính chính phủ của họ.

 

He says, "I think we may be looking at one of those almost generational changes in the role of the federal government in US society".

Ông cho biết: "Tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét một trong những thay đổi hầu hết các thế hệ trong vai trò của chính phủ liên bang trong xã hội Mỹ".

 

Lenders worried about the risk of not getting repaid usually demand higher interest rates.

Những người cho vay lo lắng nguy cơ không được trả lại thường yêu cầu mức lãi suất cao hơn.

 

That has happened to heavily indebted countries such as Greece, Ireland and Portugal.

Điều đó xảy ra với những nước nợ nần chồng chất như Hy Lạp, Ai-len và Bồ Đào Nha.

 

On July fourteenth, Federal Reserve Chairman Ben Bernanke warned lawmakers that lack of action to raise the borrowing limit would mean a lower credit rating for the United States.

Vào ngày 14 tháng Bảy, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke cảnh báo các nhà lập pháp rằng thiếu hành động nhằm nâng cao hạn mức vay nợ có nghĩa là đánh giá tín dụng thấp hơn đối với Hoa Kỳ.

 

The central banker said that means the government could have to pay sharply higher interest rates.

Giám đốc ngân hàng trung ương nói điều đó có nghĩa là chính phủ có thể phải trả lãi suất cao hơn đáng kể.

 

And that would only add to deficits in what he called a "self-inflicted wound".

Và điều đó sẽ chỉ thêm vào mức thâm hụt vào những gì ông gọi là "tự chuốc họa vào thân".

 

 

For VOA Special English, I'm Carolyn Presutti.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.