Niềm hy vọng lợi nhuận, thay đổi xã hội được đáp ứng trong chương trình đại học mới. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Small business entrepreneurs play...

Nội dung video

Small business entrepreneurs play an important part in American job growth.

Các doanh nhân doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò quan trọng trong phát triển việc làm Mỹ.

 

Small businesses have created almost two-thirds of new jobs in the last fifteen years.

Các doanh nghiệp nhỏ đã tạo được gần hai phần ba việc làm mới trong mười lăm năm qua.

 

The economy has traditionally been divided into three sectors.

Nền kinh tế thường được chia thành ba lĩnh vực.

 

One is the private sector, meaning businesses.

Một là lĩnh vực tư nhân, có nghĩa là các doanh nghiệp.

 

The second is the public sector, or government.

Thứ hai là lĩnh vực công cộng, hoặc chính phủ.

 

And the third is the nonprofit sector.

Và thứ ba là lĩnh vực phi lợi nhuận.

 

But now some people talk about a fourth sector.

Nhưng hiện nay một số người nói về một lĩnh vực thứ tư.

 

It represents nonprofit and for-profit organizations working toward goals of social change and environmental activism.

Nó đại diện cho các tổ chức phi lợi nhuận và vì mục đích lợi nhuận đang tiến tới mục tiêu thay đổi xã hội và vận động vì môi trường.

 

Universities are starting to offer training and degree programs to prepare students to work in this area.

Các trường Đại học đang bắt đầu cung cấp các chương trình đào tạo và các chương trình có bằng cấp chuẩn bị cho các sinh viên làm việc trong lĩnh vực này.

 

One of these schools is Belmont University in Nashville, Tennessee.

Một trong những trường này là Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee.

 

It now offers a degree in social entrepreneurship.

Trường này cấp bằng về kinh doanh xã hội.

 

Bernard Turner is director of the Center for Social Entrepreneurship at the university.

Bernard Turner là giám đốc Trung tâm Doanh nhân Xã hội tại trường đại học này.

 

He says student interest is driving many of these new programs.

Ông cho biết điều quan tâm của sinh viên là thúc đẩy nhiều chương trình mới.

 

Students are saying "Now I want to be an entrepreneur, but I want to do something that deals with a social problem or a social issue that's dear to me".

Các sinh viên được nói "Bây giờ tôi muốn làm một doanh nhân, nhưng tôi muốn làm điều gì đó giải quyết một vấn đề xã hội hoặc một vấn đề xã hội thân thiết với tôi".

 

William Paddock is founder and director of a business consulting company in Tennessee called WAP Sustainability.

William Paddock là người sáng lập và là giám đốc của một công ty tư vấn kinh doanh tại Tennessee được gọi là phát triển bền vững WAP.

 

He has a business degree and training in the area of environmental sustainability.

Ông có một bằng kinh doanh và đào tạo về lĩnh vực tính bền vững của môi trường.

 

Recently, the Custom Packaging company of Lebanon, Tennessee, hired him to help make its business more environmentally friendly.

Gần đây, công ty Custom Packaging của Lebanon, Tennessee, đã thuê ông giúp làm cho kinh doanh của mình thân thiện với môi trường hơn.

 

The company makes cardboard advertising displays for sales campaigns.

Công ty này làm các màn hình quảng cáo bằng bìa cứng cho các chiến dịch bán hàng.

 

Mr. Paddock advised the company on recycling and ways to create less waste.

Ông Paddock tư vấn cho công ty về việc tái chế và các cách tạo ra ít chất thải hơn.

 

He also persuaded the business to use electricity from solar energy.

Ông cũng thuyết phục các doanh nghiệp sử dụng điện từ năng lượng mặt trời.

 

William Paddock offers his consulting services for profit, but says social responsibility is a big part of what his company does.

William Paddock cung cấp các dịch vụ tư vấn của mình vì lợi nhuận, nhưng nói rằng trách nhiệm xã hội là một phần lớn những gì mà công ty ông thực hiện.

 

For us it's about protecting the environment, being better to society, but also there's an economic piece to it.

Đối với chúng tôi, đó là về việc bảo vệ môi trường, trở nên tốt hơn đối với xã hội, nhưng cũng có một phần là kinh tế.

 

We love to find our passions, but also save somebody money.

Chúng tôi rất thích tìm kiếm những niềm đam mê của chúng tôi mà còn tiết kiệm tiền cho ai đó.

 

There are now more than sixty American universities offering so-called green business degrees.

Hiện nay có hơn 60 trường đại học Mỹ đưa ra cái gọi là bằng kinh doanh xanh.

 

The definition of social entrepreneurship and the exact nature of this sector continue to evolve.

Định nghĩa của tinh thần kinh doanh xã hội và bản chất chính xác của lĩnh vực này tiếp tục phát triển.

 

Some people are more interested in social programs and charity.

Một số người quan tâm nhiều hơn các chương trình xã hội và từ thiện.

 

Others are more interested in business plans and profits.

Những người khác quan tâm nhiều hơn các kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận.

 

But the root of the movement seems to be a desire to earn a living and make a difference at the same time.

Nhưng nguồn gốc của phong trào này dường như là mong muốn kiếm sống và cùng lúc tạo ra sự khác biệt.

 

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal. You can watch a video report on social entrepreneurship at voaspecialenglish.com.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.