Tăng thêm chi phí cho tình trạng ức hiếp nơi công sở. (Có script A-V)

Nội dung video

President Obama held a White House conference in March to discuss ways to prevent bullying in school.

Tổng thống Obama tổ chức một cuộc họp ở Nhà Trắng vào tháng Ba để thảo luận về những cách ngăn chặn bắt nạt trong trường học.

 

But bullying is a problem not just among young people.

Nhưng bắt nạt là một vấn đề không chì giửa những thanh thiếu niên.

 

Workplace bullying can involve threats, baseless criticism, discrimination and favoring some employees unfairly over others.

Việc bắt nạt nơi làm việc có thể liên quan đến những lời đe dọa, những lời chỉ trích vô căn cứ, phân biệt đối xử và thiên vị một số nhân viên không công bằng với những người khác.

 

Thirty-five percent of Americans in a survey said they had been bullied at some time at work.

35% người Mỹ nói trong một cuộc khảo sát cho biết thỉnh thoảng họ bị bắt nạt tại nơi làm việc.

 

The poll by Zogby International and the Workplace Bullying Institute found that another fifteen percent have witnessed it.

Cuộc thăm dò của Zogby International và Viện nghiên cứu về việc bắt nạt nơi làm việc tìm thấy rằng 15% số còn lại chứng kiến chuyện này.

 

What some workers consider bullying by another worker or a supervisor might not always be true.

Điều mà vài công nhân cho rằng bị bắt nạt bởi công nhân khác hay giám sát của họ có lẽ không lúc nào cũng đúng.

 

But experts say productivity suffers in workplaces where employers tolerate or accept bullying.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết hiệu suất chịu đựng tại nơi làm việc, nơi các ông chủ dung túng, chấp nhận hành vi bắt nạt.

 

People take sick leave more often. Some take legal action.

Người ta nghỉ ốm thường xuyên hơn. Một số đi khởi kiện.

 

Jennifer Sandberg is a law partner in the Atlanta offices of Fisher & Phillips. She represents companies in labor cases.

Jennifer Sandberg là một đối tác pháp luật trong văn phòng Atlanta của Fisher & Phillips. Cô ấy đại diện cho các công ty trong những vụ dính líu tới lao động.

 

She says employers can avoid most problems simply by acting in a professional, businesslike way.

Bà ấy cho biết các ông chủ có thể tránh được hầu hết các vấn đề chỉ đơn giản là hành động một cách chuyên nghiệp, có kinh nghiệm.

 

In her words, "The best advice I can give to managers and supervisors is not to worry about the law, but to be sure that their behavior is professional."She says this means that everyone plays by the same set of rules.

Theo cách nói của cô ấy, "lời khuyên tốt nhất tôi có thể khuyên để các quản lý và giám sát viên không lo lắng về luật, nhưng phải chắc rằng hành vi của họ chuyên nghiệp." Cô ấy nói chuyện này có nghĩa rằng tất cả mọi người làm theo cùng một nguyên tắt.

 

She points out that "there are still basic rules that every single person in an organization needs to follow."

Cô ấy chỉ ra rằng "vẫn còn có những quy tắc cơ bản mà riêng mỗi người trong một tổ chức cần phải làm theo."

 

People who bully spend less time on productive work.

Những người bắt nạt ít dành thời gian vào làm việc hiệu quả.

 

They can make the workplace tense and unhealthy.

Họ có thể làm cho chỗ làm căng thẳng và không lành mạnh.

 

Author and executive coach Lauren Mackler calls it a "toxic" environment.

Tác giả và huấn luyện viên điều hành Lauren Mackler gọi đó là một môi trường "độc".

 

She advises people to avoid emotional conflict and child-like reactions when faced with insulting criticisms.

Cô ấy khuyên mọi người tránh xung đột cảm xúc và phản ứng như trẻ con khi đối mặt với những lời chỉ trích xúc phạm.

 

She also says people who show self-respect can be less likely targets of a bully.

Cô ấy cũng nói rằng những người tỏ ra tự trọng có thể ít khả năng trở thành mục tiêu của một kẻ bắt nạt.

 

She gives examples like dressing well and looking people in the eye when talking to them.

Cô ấy đưa ra các ví dụ như ăn mặc lịch sự và nhìn vào mắt người ta khi nói chuyện với họ.

 

And Lauren Mackler advises people who feel bullied to consider how the bully got that way.

Và Lauren Mackler khuyên người cảm thấy bị bắt nạt xem bằng cách nào những kẻ bắt nạt làm như vậy.

 

She says bullies were often bullied themselves as children.

Cô ấy cho biết kẻ bắt nạt thường bị bắt nạt mình như trẻ em.

 

In her words, "That'll help you to have more compassion inside instead of judging the person and further feeding a toxic interaction."

Nói cách của cô ấy, "Điều đó sẽ giúp bạn có lòng trắc ẩn bên trong hơn thay vì đánh giá con người và tiếp tục nuôi dưỡng một sự tương tác độc hại."

 

But bullying can cause some people to leave their job.

Nhưng bắt nạt có thể làm cho một số người bỏ việc của mình.

 

Ms. Mackler says replacing experienced workers can cost one and a half times their yearly pay, or even more.

Cô Mackler nói thay thế công nhân có kinh nghiệm có thể mất một và một nửa lần tiền lương hàng năm của họ, hoặc thậm chí hơn nữa.

 

In April of two thousand ten, Australia's Productivity Commission considered the cost of bullying in a report on workplace safety.

Vào tháng Tư năm 2010, Ủy ban Năng suất lao động của Úc cho là chi phí cho việc bắt nạt trong một báo cáo về sự an toàn nơi làm việc.

 

The lowest estimate of the cost to the Australian economy ten years ago was six to thirteen billion dollars.

Ước tính chi phí thấp nhất cho nền kinh tế Úc mười năm trước đây là 6 đến 13 tỷ đô la.

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal. You can read and listen to our programs on business and other subjects at voaspecialenglish.com. Click on The Classroom link for interactive exercises. And join us on Facebook and Twitter at VOA Learning English.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.