American Accent Training E06 - Vowel sound /æ/ - Accent training | British accent | ESL lesson

Vowel Sound no 05 :/æ/ as in Fat Lips: Open, not rounded. Tongue: Lowest of all the front vowels. Flat on the floor of the mouth. Learn to speak fluent Engli...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.