Apple's Lion là phần miềm gần đây nhất tham gia vào khuy hướng phần mềm chỉ cho phép tải. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Apples new version of its deskt...

Nội dung video

Apple's new version of its desktop operating system for Mac computers is called Mac OS X Lion.

Phiên bản mới của hệ điều hành máy tính để bàn dành cho máy tính Mac của Apple được gọi là Mac OS X Lion.

 

Apple says this latest OS X upgrade has over two hundred new features.

Apple cho biết hệ điều hành nâng cấp mới nhất của X có trên 200 tính năng mới.

 

But one big difference is how the company will sell it - only by download at its Mac App Store.

Nhưng một khác biệt lớn là công ty này sẽ bán nó bằng cách nào - chỉ bằng cách tải về tại Mac App Store.

 

The price is twenty-nine dollars and ninety-nine cents.

Mức giá là 29 đô la và 99 cent.

 

Users without the current version, Snow Leopard, will have to pay an extra thirty dollars to download the new release.

Những người dùng không có phiên bản hiện tại, Snow Leopard, sẽ phải trả thêm ba mươi đô la để tải về phiên bản mới.

 

Last year, Apple had more than five hundred million dollars in sales of its desktop operating system.

Năm ngoái, Apple đạt hơn 500 triệu đô la doanh số bán hàng hệ điều hành máy tính để bàn của mình.

 

Experts say download-only software is getting more common.

Các chuyên gia nói rằng phần mềm chỉ tải về đang ngày càng phổ biến hơn.

 

Dave Wolf is a vice president at Cynergy Systems in Washington.

Dave Wolf là phó chủ tịch Các hệ thống Cynergy ở Washington.

 

His company helps software designers to develop and market products.

Công ty của ông sẽ giúp các nhà thiết kế phần mềm phát triển và tiếp thị sản phẩm.

 

He says the computer that many people use most is their mobile phone.

Ông nói rằng máy tính mà nhiều người sử dụng nhiều nhất là điện thoại di động của họ.

 

People who download apps to smartphones have come to expect quick and easy software updates.

Những người tải các ứng dụng cho điện thoại thông minh từng mong đợi được nâng cấp phần mềm nhanh chóng và dễ dàng.

 

Now, Dave Wolf says phones are shaping expectations for other computers.

Hiện tại, Dave Wolf cho biết điện thoại đang phát triển theo một hướng nhất định đối với các máy tính khác.

 

Downloadable programs mean fewer trips to stores to buy software.

Các chương trình có thể tải về có nghĩa ít ghé đến các cửa hàng để mua phần mềm hơn.

 

But that can also mean fewer sales for stores that depend on physical products, including most video games.

Nhưng điều đó cũng có thể có nghĩa là doanh số bán hàng giảm ở những cửa hàng phụ thuộc vào các sản phẩm vật chất, bao gồm hầu hết các trò chơi video.

 

And not everyone has a high-speed Internet connection to make downloads quick and easy.

Và không phải mọi người đều có kết nối Internet tốc độ cao để tải nhanh chóng và dễ dàng.

 

But Dave Wolf says the cost savings are a big help to small businesses trying to reach a wide market.

Tuy nhiên, Dave Wolf nói rằng tiết kiệm chi phí giúp đỡ khá nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng đạt được thị trường rộng lớn.

 

I think it's a boon to small software companies and entrepreneurs who have incredible ideas and want to get them out to market.

Tôi nghĩ rằng đó là một lợi ích đối với công ty phần mềm và các doanh nghiệp nhỏ có những ý tưởng đáng kinh ngạc và muốn đưa chúng ra ngoài thị trường.

 

He says the Internet radio service Pandora, for example, can offer free music because it has no costs of selling discs in stores.

Ông cho biết dịch vụ phát thanh Internet Pandora, ví dụ, có thể cung cấp nhạc miễn phí bởi vì không tốn phí phí bán đĩa ở các cửa hàng.

 

Pandora began selling shares of stock to the public in June.

Pandora bắt đầu bán cổ phiếu tới công chúng vào tháng Sáu.

 

Next to go may be software stored on individual computers.

Tiếp theo có thể là phần mềm được lưu trữ trên máy tính cá nhân.

 

Many companies are moving to cloud computing.

Nhiều công ty đang chuyển sang điện toán đám mây.

 

The idea is to save money by storing software on somebody else's servers in large data centers.

Ý tưởng này là tiết kiệm tiền bằng cách lưu trữ phần mềm trên các máy chủ của người khác trong những trung tâm dữ liệu lớn.

 

This way people can easily access their music library or other applications from any device.

Bằng cách này, mọi người có thể dễ dàng truy cập thư viện âm nhạc của họ hoặc các ứng dụng khác từ bất kỳ thiết bị nào.

 

This is not the case for users of Apple's iTunes.

Đây không phải là trường hợp dành cho những người dùng iTunes của Apple.

 

Now Apple thinks it has a solution with a cloud-computing service called iCloud.

Hiện nay Apple cho rằng nó có một giải pháp với dịch vụ điện toán đám mây được gọi là iCloud.

 

And Microsoft has developed Windows Azure.

Và Microsoft đã phát triển Windows Azure.

 

This platform is for businesses and software developers to use Internet-based applications.

Nền tảng này làm cho các doanh nghiệp và các nhà phát triển phần mềm sử dụng các ứng dụng dựa trên Internet.

 

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal. For daily news and information plus activities for English learners, go to voaspecialenglish.com.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.