Dùng MUST, HAVE TO, HAVE GOT TO để nói về sự cần thiết, bắt buộc.

Not sure what the difference is between have to, have got to, and must? In this lesson, you will learn how to use each of these ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.