Các thành phần trong tên của một người: Họ, tên lót, tên

When filling out a form in English, do you know your given name, your forename, your surname, and so on? Learn how to provide this...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.