LEARNING ENGLISH - Lesson Seventy Six - Silence - YouTube

In this lesson, we take a look at the subject of silence. The lack of noise or sound is silence. They say that silence is golden!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.