Tại sao Wal-Mart giành được quyền lớn trong vụ phân biệt đối xử giới tính. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish In the American legal system, pe...

Nội dung video

In the American legal system, people generally bring civil claims as individuals.

Trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, mọi người thường đưa ra các tuyên bố dân sự như các cá nhân.

 

But if a lot of people have similar claims, they may try to bring a class action lawsuit.

Nhưng nếu nhiều người khẳng định tương tự, họ có thể cố gắng đưa ra một vụ kiện có nhiều nguyên đơn.

 

Cornell University law professor Michael Dorf says a class action "allows a large group of people to bring their individual claims together as a group".

Giáo sư luật trường Đại học Cornell Michael Dorf nói rằng một vụ kiện tụng có nhiều nguyên đơn "cho phép một nhóm lớn người dân tự cá nhân họ tuyên bố với nhau làm một nhóm".

 

But groups need permission to bring a class action, and that can be denied.

Tuy nhiên, các nhóm cũng cần xin phép đưa ra một vụ kiện tụng có nhiều nguyên đơn, và có thể bị từ chối.

 

That happened to a million and a half current and former employees of America's largest private employer.

Điều đó xảy ra cho 1,5 triệu người hiện tại và các cựu nhân viên của nhà tuyển dụng lao động tư nhân lớn nhất nước Mỹ.

 

The women accuse Wal-Mart of discriminating against female employees in its stores.

Phụ nữ cáo buộc Wal-Mart phân biệt đối xử với lao động nữ trong các cửa hàng của mình.

 

But the United States Supreme Court voted to block a huge class action against Wal-Mart in federal court.

Tuy nhiên, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã bỏ phiếu ngăn chặn vụ kiện có nhiều nguyên đơn rất lớn đối với Wal-Mart tại tòa án liên bang.

 

The women were seeking billions of dollars.

Phụ nữ đang tìm kiếm hàng tỷ đô la.

 

They say men were given more pay and more chances to move up in the company.

Họ nói rằng đàn ông được trả lương cao hơn và nhiều cơ hội thăng tiến trong công ty.

 

They accuse Wal-Mart of violating part of a federal law, the Civil Rights Act of nineteen sixty-four.

Họ cáo buộc Wal-Mart vi phạm một phần luật liên bang, Đạo Luật Dân Quyền năm 1964.

 

The case started about ten years ago.

Vụ kiện này bắt đầu cách đây khoảng mười năm.

 

A federal district court in California agreed that the case could go forward as a class action.

Tòa án quận liên bang ở California đồng ý rằng vụ kiện có thể tiến về trước là một vụ kiện tụng có nhiều nguyên đơn.

 

Wal-Mart again lost in a federal appeals court.

Wal-Mart một lần nữa bị thua kiện trong phiên tòa phúc thẩm liên bang.

 

But, on June twentieth, Wal-Mart won its appeal in the nation's highest court.

Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng Sáu, Wal-Mart chiến thắng vụ kháng cáo của nó tại tòa án cao nhất nước.

 

Professor Dorf - who was not involved in the case - says the justices disagreed about whether there was a "common question".

Giáo sư Dorf - người không liên quan trong vụ án này - cho biết các thẩm phán không đồng ý việc liệu có là một "thắc mắc phổ biến" hay không.

 

He says most of the justices found that Wal-Mart was not being accused of one kind of discrimination or one policy, but many different acts.

Ông cho biết hầu hết các thẩm phán thấy rằng Wal-Mart không bị buộc tội một loại hình phân biệt đối xử hoặc một chính sách, nhưng đạo luật khác nhau.

 

The key to being able to bring a class action here, and the issue that divided our Supreme Court, was whether all of these different claims - by over a million people - had enough in common to justify a single class action.

Điểm quan trọng là nhằm có thể đưa ra một vụ kiện tụng có nhiều nguyên đơn ở đây, và vấn đề này chia rẽ Tòa án Tối cao của chúng tôi, là liệu rằng tất cả những cáo buộc khác nhau này – bởi trên một triệu người – có đủ điểm chung để biện hộ một vụ kiện tụng có nhiều nguyên đơn đơn lẻ.

 

Wal-Mart has a policy barring discrimination.

Wal-Mart có chính sách cấm phân biệt đối xử.

 

But the women accused the company of unfair policies and permitting bad behavior by some store managers.

Tuy nhiên, phụ nữ đã buộc tội chính sách của công ty không công bằng và cho phép  một số nhà quản lý cửa hàng có hành vi xấu.

 

The court was divided five to four in its ruling.

Tòa án này bị phân chia 4/5 trong quyết định của mình.

 

Yet all nine justices agreed that the case could not go forward.

Tuy nhiên, tất cả chín thẩm phán đã đồng ý rằng vụ kiện này không thể tiếp tục.

 

The women needed to meet additional legal requirements because they were seeking payment for harm they say was done.

Phụ nữ cần đáp ứng yêu cầu những bổ sung quy phạm pháp luật bởi vì họ đang tìm chi phí cho tổn hại họ nói được thực hiện.

 

All the justices agreed these requirements had not been met.

Tất cả các thẩm phán đồng ý những yêu cầu này không được đáp ứng.

 

Boston University law professor Michael Harper says the decision was widely expected.

Giáo sư luật Đại học Boston, Michael Harper nói quyết định này đã được kỳ vọng phổ biến.

 

He says the class action failed because it did not target a single action or policy by Wal-Mart.

Ông nói vụ kiện có nhiều nguyên đơn đã thất bại vì nó không nhắm mục tiêu một hành động hoặc chính sách của Wal-Mart.

 

But the ruling does not bar the women from bringing individual cases.

Tuy nhiên, phán quyết này không ngăn những phụ nữ này đưa ra các vụ kiện cá biệt.

 

They can also seek class actions at the state level.

Họ cũng có thể tìm kiếm các các vụ kiện tụng có nhiều nguyên đơn ở cấp tiểu bang.

 

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal.

Bình luận

Trần Thị Lượng - 06/06/2012 02:04
   

Mình thấy chị ấy nói rất hay và rễ nghe mình muốn dowload video về học phải làm thế nào?

Bạn nào biết bảo mình với. Cảm ơn rất nhiều.

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.