The Continent Song

This is The Continent Song, Versions 1 and 2 Teaches all the 7 continents. Great for Kindergartners Lyrics: The Continent Song Version 1 Adult: North America...

Nội dung video

The Continent Song
Version 1
Adult: North America
Child: North America
Adult: South America
Child: South America
Adult: Antarctica
Child: Antarctica
Adult: And Africa
Child: And Africa
Together: North America
Together: South America
Together: Antarctica
Together: And Africa

Adult: Europe, Asia
Child: Europe, Asia
Adult: And Australia
Child: And Australia
Adult: South Pole, North Pole
Child: South Pole, North Pole
Adult: And that's my world
Child: And that's my world
Together: Europe, Asia
Together: And Australia
Together: South Pole, North Pole
Together: And that's my world

The Continent Song
Version 2
Child: North America
Adult: A canyon grand
Child: South America
Adult: Rainforest land
Child: Antarctica
Adult: The snow is high
Child: And Africa
Adult: The desert's dry
Together: North America
Together: South America
Together: Antarctica
Together: And Africa

Child: Europe, Asia
Adult: Castles, great wall
Child: And Australia
Adult: Best Reef of all
Child: South Pole, North pole
Adult: Bottom and top
Child: And that's my world
Adult: It's time to Stop
Together: Europe, Asia
Together: And Australia
Together: South Pole, North Pole
Together: And that's my world

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.