Thành ngữ tiếng Anh về "Bee"

Learn three idioms connected to bees: Busy as a bee The bees knees To have a bee in your bonnet

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.