Thành ngữ tiếng Anh về "Green"

Idioms related to the colour green. Find out about three idioms: to have green fingers; the grass is always green on the other side; to be green with envy.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.