Thành ngữ tiếng Anh về "Gold"

Learn three English idioms connected to gold: As good as gold A heart of gold Worth its weight in gold

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.